Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Shoebox CZ s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 808/66, 11000, Praha
identifikační číslo: 277 35 800
zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 139952
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.timberland.cz

1. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. - ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3. - CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4. - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
5. - PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6. - ODPOVĚDNOST ZA VADY
7. - DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9. - ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10. - DORUČOVÁNÍ
11. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti Shoebox CZ s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha, identifikační číslo: 27735800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 139952 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.timberland.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). Kupující a Prodávající také společně jako („Smluvní strany“)
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.timberland.cz a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupující závaznou objednávkou zboží potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek; dále potvrzuje, že je způsobilou a plnoletou osobou, případně osobou, která získala povolení od svého zákonného zástupce či opatrovníka k zadání objednávky; a souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu plnění předmětu uzavřené Kupní smlouvy.
1.5. Užíváním Webového rozhraní obchodu dochází ke zpracování osobních údajů Kupujícího. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů. Kupující užíváním Webového rozhraní obchodu souhlasí s podmínkami zpracování osobních údajů. Zpět na začátek


• Dokument "Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění" - OBUV, včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE

• Dokument "Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění" - MÓDNÍ DOPLŇKY, OBLEČENÍ (batohy, kabelky, ledvinky, peněženky apod.), včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE

• Piktogramy použité na obuvi a symboly použitých materiálů jsou ke stažení ZDE
• Piktogramy použité na oblečení jsou ke stažení ZDE


2. ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má Prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na Webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace:
2.3.1. o Kupujícím
2.3.2. o objednávaném zboží s uvedením informací o velikosti, vzoru, doplňcích (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
2.3.3. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.3.4. o nákladech spojených s dodáním zboží.
2.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných Kupujícím v objednávce.
2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) Kupujícím. Pravdivé a úplné vyplnění a uvedení všech povinných údajů a náležitostí v rámci elektronického formuláře, včetně kontaktních údajů Kupujícího je podmínkou platnosti elektronické objednávky.
2.6. Zobrazení Zboží ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není nabídkou a má povahu výzvy Prodávajícího k podání nabídky Kupujícím, přičemž Prodávající není povinen ohledně Zboží Kupní smlouvu uzavřít.
2.7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Pro vyloučení pochybností Kupující bere na vědomí, že potvrzení obdržení Elektronické objednávky není její akceptací.
2.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
2.9. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží a cenu zboží průběžně aktualizovat, dle svých obchodních a provozních potřeb. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.10. Do okamžiku převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil Kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.11. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací Kupujícímu za takové služby v jiných případech a Kupující si je hradí sám.
2.12. V případě, kdy Prodávající není schopen předmět objednávky splnit, např. z důvodu nedostatku zásob, informuje o tom bezodkladně Kupujícího. Současně Prodávající Kupujícího vyrozumí o alternativách plnění. Pro vyloučení všech pochybností se Kupní smlouva nepovažuje za uzavřenou do chvíle, kdy obě Smluvní strany nedospějí ke shodě ohledně náhradního předmětu plnění.
2.13 V případě objednávky značného rozsahu si Prodávající vyhrazuje vyžádat si od Kupujícího dodatečné potvrzení objednávky, a to buď telefonicky na telefonní číslo uvedené Kupujícím v Elektronické objednávce, či e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou v Elektronické objednávce.
2.14 Odesláním Elektronické objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s návodem, jak vybrat správnou velikost Zboží podle návodu dostupného na stránkách Prodávajícího. Zpět na začátek


• Dokument "Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění" - OBUV, včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE

• Dokument "Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění" - MÓDNÍ DOPLŇKY, OBLEČENÍ (batohy, kabelky, ledvinky, peněženky apod.), včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE

• Piktogramy použité na obuvi a symboly použitých materiálů jsou ke stažení ZDE
• Piktogramy použité na oblečení jsou ke stažení ZDE


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu zboží, náklady na zabalení zboží a náklady na dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“) ve výši uvedené na Webovém rozhraní obchodu.
3.2. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
- v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném Kupujícím v objednávce (jen pokud je tato možnost povolena při nákupu v košíku Webového rozhraní obchodu);
- platební kartou VISA nebo Mastercard/Maestro prostřednictvím internetového platebního portálu, přístupném z Webového rozhraní obchodu
- bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího (jen pokud je tato možnost povolena při nákupu v košíku Webového rozhraní obchodu) - Kupující po předchozí výzvě k úhradě prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícím převede celkovou částku za Zboží na účet vedený u Raiffeisenbank, pro platby v EUR IBAN: CZ55 5500 0000 0028 1628 5001 a při platbách v CZK IBAN: CZ55 5500 0000 0028 1628 5001, přičemž jako variabilní symbol uvede číslo objednávky a do poznámky pro příjemce uvede své jméno a příjmení, které zadal při objednávce. Objednávka bude vyřízena až po připsání celkové částky kupní ceny na účet Prodávajícího v dodacích lhůtách uvedených v článku 5. těchto obchodních podmínek.
3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží Kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupní cena splatná nejpozději následující pracovní den po odeslání objednávky.
3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 2.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu, a to i v případě, že Kupující zvolil úhradu v hotovosti.
3.5. Akční ceny a případné dodatečné slevy jsou platné po dobu trvání akce a podléhají podmínkám stanoveným zvlášť pro každou akci nebo slevu. Různé akce a slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.
3.6. Je-li to obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající po uzavření kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej spolu se zbožím na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
3.7. V případě, že Prodávající není schopen stanovit předem náklady na dodání Zboží, mohou být za dodání Zboží účtovány dodatečné náklady. Zpět na začátek


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

4.1 Ustanovení čl. 4.2.-4.8. se použijí pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.
4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodu není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.
4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v 4.2. ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je Kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník by mělo být odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu odesláno do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží, několik dodávek v rámci jedné objednávky nebo dodání několika částí Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
4.4. Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu Shoebox CZ s.r.o., Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 11000, Praha, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího timberland@shoebox.cz. Kupující je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na Webovém rozhraní Prodávajícího, není to však jeho povinností. (ke stažení ZDE)
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3-4.4. se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě oprávněn zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Shoebox CZ s.r.o., Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 11000, Praha (pro případ pozdějších komplikací doporučujeme zaslat na tuto adresu přímo, nikoli formou doručování "Balík na poštu", výdejní místo Zásilkovna, ParcelShop apod. z důvodu možných technických komplikací). Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy; není však povinen vracet Kupujícímu kupní cenu ani jakoukoli její část dříve, než mu Kupující předá dotčené zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vracet rozdíl mezi náklady na způsob dodání zboží zvolený Kupujícím a náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízel. Prodávající použije pro vrácení kupní ceny tentýž platební prostředek, který použil Kupující pro úhradu kupní ceny.
4.6. Kupující je srozuměn s tím, že pokud Zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno, či bude snížena hodnota Zboží v důsledku jiného jednání Kupujícího, než které je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží. V takovém případě je Prodávající oprávněn jednostranně započíst snížení hodnoty Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení poskytnutého plnění Prodávajícím.
4.7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
4.8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PO UPLYNUTÍ ZÁKONNÉ 14 DENNÍ LHŮTY DLE § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Prodávající kromě výše uvedeného umožňuje Kupujícímu nad rámec zákona požádat o výměnu zboží za jiné zboží nebo jinou velikost téhož zboží, případně vrátit zboží a požádat o vrácení kupní ceny (bez vrácení nákladů na dodání zboží), a to až do 365 dnů od převzetí zboží Kupujícím.
4.9. Právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, pokud jej Kupující neuplatní ve lhůtě a způsobem stanoveným v tomto článku těchto Obchodních podmínek. Bude-li se Kupující domáhat odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy, upozorní Prodávající Kupujícího na skutečnost, že takové odstoupení od Kupní smlouvy není účinné. Pokud Kupující zašle Prodávajícímu zpět Zboží po zániku práva k odstoupení od Kupní smlouvy ve snaze odstoupit od Kupní smlouvy, informuje Prodávající Kupujícího, že k odstoupení od Kupní smlouvy nedošlo a na náklady Kupujícího zašle Prodávající Zboží zpět na adresu Kupujícího uvedenou v Elektronické objednávce.
4.10. V případě neoprávněného odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím je povinen Kupující hradit Prodávajícímu veškeré náklady Prodávajícího spojené s takovým neoprávněným odstoupením, zejména náklady na uskladnění neoprávněně vráceného Zboží a náklady na odeslání Zboží zpět Kupujícímu. Prodávající si v případě neoprávněného vrácení Zboží vyhrazuje právo kontaktovat Kupujícího za účelem domluvy dalšího postupu na kontakt uvedený v Elektronické objednávce. V případě, že Prodávající, i přes nedodržení podmínek pro odstoupení ze strany Kupujícího, akceptuje odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst hodnotu nákladů spojených s neoprávněným odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy proti nároku Kupujícího na vrácení poskytnutého plnění Prodávajícím.
4.11. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny, bude jejich hodnota považována za bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vrácení předmětu bezdůvodného obohacení možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárků. V takovém případě je Prodávající oprávněn jednostranně započíst hodnotu obvyklé ceny dárků proti nároku Kupujícího na vrácení poskytnutého plnění Prodávajícím.
4.12. Kupující má vždy nárok pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
4.13. Poskytnutí slevových poukazů Kupujícímu je jednostranným právním úkonem Prodávajícího. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy ohledně Zboží, na které uplatnil slevový poukaz, zcela nebo zčásti, nemá nárok na vrácení slevového poukazu v penězích ani na jinou náhradu.
4.14. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy se nevztahuje na dárky zaslané Kupujícímu Prodávajícím v rámci marketingových či jiných akcí.
4.15. V případě, že je Prodávající v prodlení s odevzdáním Zboží Kupujícímu, může Kupující odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Bez dodatečné přiměřené lhůty může Kupující odstoupit v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určitém čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Zpět na začátek


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob dodání zboží volí Kupující ze způsobů dodání nabízených Prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že se Prodávající s Kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání. Konkrétní podmínky dodání Zboží se řídí podmínkami dodavatele na základě volby Kupujícího. O odeslání objednávky bude Kupující informován e-mailem. V případě, že dojde ke zpoždění dodávky, bude o tomto Kupující Prodávajícím informován.
5.2. Dodávky Zboží jsou vyřizovány v co nejkratší době v závislosti na dostupnosti Zboží a provozních možnostech Prodávajícího. Zboží uvedené v E-shopu jako skladem („ihned k odeslání“) bude Prodávajícím odesláno do 72 hodin od potvrzení Elektronické objednávky nebo v případě platby předem bankovním převodem na bankovní účet do 72 hodin od připsání celkové částky kupní ceny na účet Prodávajícího. Pokud Zboží není v době potvrzení objednávky skladem, uplatní se postup podle odstavce 2.9 těchto Obchodních podmínek.
5.3. Je-li Elektronická objednávka tvořena více než jedním kusem Zboží, z nichž alespoň jeden kus Zboží není na skladě, je Prodávající povinen o tom Kupujícího informovat a sdělit mu rovněž informaci o možnosti dílčích dodávek a nákladů na dodání.
5.4. Je-li Prodávající povinen Zboží dle Kupní smlouvy odeslat, je Zboží Kupujícímu odevzdáno ve chvíli, kdy dopravce Kupujícímu Zboží předá. To neplatí, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut.
5.5. Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a Prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu nebo jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
5.5. Kupujícímu je doporučeno doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou. Při zjevném poškození zboží během přepravy je Kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.
5.6. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody ze Zboží na Kupujícího přechází převzetím Zboží. Nebezpečí škody na Kupujícího přechází i tehdy, nepřevezme-li Zboží, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat a Kupující poruší Kupní smlouvu, resp. tyto Obchodní podmínky tím, že Zboží nepřevezme.
5.7. V případě, že Kupujícímu bylo dodáno Zboží Prodávajícího, které si Kupující neobjednal, doporučuje Prodávající Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu po dodání Zboží, kontaktoval Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Kupujícímu dodáno Zboží, které vykazuje známky poškození, zjevné vady, Prodávající doporučuje, aby Kupující neprodleně kontaktoval Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Zpět na začátek


• Dokument "Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění" - OBUV, včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE

• Dokument "Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění" - MÓDNÍ DOPLŇKY, OBLEČENÍ (batohy, kabelky, ledvinky, peněženky apod.), včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE

• Piktogramy použité na obuvi a symboly použitých materiálů jsou ke stažení ZDE
• Piktogramy použité na oblečení jsou ke stažení ZDE


6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099–2112 občanského zákoníku, resp. ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku, není-li Kupující podnikatel, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí,. ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu (spotřebiteli), že v době, kdy Kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy výrobce nebo Prodávajícího. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu (spotřebiteli), že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, dále že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Je-li Kupující podnikatel, dodá Kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě a nejsou-li ujednány, tak v jakosti a provedení vhodných pro účel, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
6.3. Kupující jako spotřebitel
6.3.1. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy pokud (I) Prodávající vadu Zboží neodstranil v přiměřené době nebo vadu odmítl odstranit; (II) vada se projeví opakovaně; (III) vada je podstatným porušením smlouvy; nebo (IV) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, je-li vada Zboží nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
6.3.2. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.3.3. Uplatní-li Kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je Prodávající oprávněn vyřídit nárok Kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.
6.3.4. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí Zboží. Reklamační lhůta neběží po dobu, po kterou Kupující (spotřebitel) nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující (spotřebitel) má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou spojené s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné (typicky např. poštovné) a jsou posuzovány s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Cesta automobilem zpravidla není nutný a účelně vynaložený náklad reklamačního řízení s obuví a obdobným zbožím, s ohledem na povahu - především velikost a cenu reklamovaného zboží. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
6.3.5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
- mechanickým poškozením Zboží;
- nesprávným užíváním Zboží;
- užíváním Zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v dokumentu „Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění“;
- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání Zboží;
- používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží;
- opotřebením Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
- u Použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Použité zboží mělo při převzetí Kupujícím;
- po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
6.4. Kupující jako podnikatel
6.4.1. V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené v čl.6.2. těchto obchodních podmínek a jedná se o podstatné porušení smlouvy, má Kupující (podnikatel) právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
6.4.2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo podle čl. 6.4.1. si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
6.4.3. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
6.4.4. Nezvolí-li Kupující své právo podle čl. 6.4.1. včas, má právo pouze na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4.5. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud Kupující neuplatní právo podle předchozí věty, může Prodávající dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
6.4.6. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující buď požadovat slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.
6.4.7. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
6.4.8. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
6.4.9. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
6.5. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)
6.5.1. Práva z vadného plnění je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího na adrese některé jeho provozovny nebo na adrese sídla Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1. Reklamace doručovaná poštou je uplatněna okamžikem doručení zásilky do provozovny nebo do sídla prodejce.
6.5.2. Důkazní břemeno ohledně nákupu zboží je na straně Kupujícího (spotřebitele). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se obvykle považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží projev vůle Kupujícího (spotřebitele) zboží reklamovat.
6.5.3. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamované Zboží včetně všech jeho součástí v hygienicky nezávadném stavu umožňujícím bezpečnou manipulaci se Zbožím jinými osobami. V opačném případě je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Poštovné za zaslání výrobku k reklamaci hradí Kupující.
6.5.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující (Spotřebitel) oprávněn použít vzorový formulář dostupný na Webovém rozhraní obchodu. (ke stažení ZDE)
6.5.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží nebo odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží a informovat o vyřízení reklamačního řízení Kupujícího , a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle tohoto odstavce může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.5.6. Kupující je povinen poskytovat Prodávajícímu k řádnému a včasnému vyřízení reklamace potřebnou součinnost. K převzetí zboží od Prodávajícího po reklamaci by měl Kupující předložit reklamační protokol, který mu byl předán při uplatnění reklamace u Prodávajícího.
6.6. Právo na reklamaci se nevztahuje na případné vady dárků zaslaných Kupujícímu Prodávajícím v rámci marketingových či jiných akcí.
6.7. V případě neoprávněné reklamace (zamítnuté) je Kupující povinen uhradit účelně vynaložené náklady spojené s reklamačním řízením nad rámec běžného způsobu vyřízení reklamace.
6.8. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné Zboží za jiné Zboží se srovnatelnými parametry (včetně případných specifických požadavků Kupujícího). Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového Zboží.
6.9. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží v ujednaném čase, má Prodávající nárok na úhradu nákladů na uskladnění ve výši obvyklé. Tyto náklady je Prodávající oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení poskytnutého plnění. Stejně tak má Prodávající nárok na úhradu nákladů na uskladnění v případě, kdy je spotřebitel řádně informován o vyřízení reklamace, ale reklamované zboží dlouhodobě nepřebírá.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a to včetně sporu ohledně reklamací, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Zpět na začátek


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.
7.2. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
7.5. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.6. Vyřizování stížností Kupujících (spotřebitelů) zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy timberland@shoebox.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti, nebyla-li stížnost vyřízena jiným způsobem. Poštovní adresa pro zasílání dalších písemností a korespondence je Shoebox CZ s.r.o., Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 11000, Praha. Telefonní kontakt Zákaznického centra je +420 777 051 055. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce nebo postupovat dle čl. 6.6. Zpět na začátek


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména nařízením EU (2016/679) Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016), (dále jen: GDPR) a zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Prodávající, jako správce osobních údajů, informuje Kupujícího o zpracování jeho osobních údajů prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů (dále jako: „Zásady"), které jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Shoebox CZ, s.r.o., a jsou dostupné ZDE - Zásady ochrany osobních údajů.
8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje v objednávce správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně.
8.4. Kupující, jako subjekt osobních údajů, má vůči Prodávajícímu následující práva:
a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
c) právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na kontaktní adresu Prodávajícího;
d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);
f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zpět na začátek


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. V případě, že kupující v objednávce zaškrtne možnost „Chci dostávat informace o novinkách a akcích“, uděluje tím souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na dataprotection@shoebox.cz.
9.2. Uživatel Webového rozhraní obchodu může Provozovateli udělit svůj souhlas s používáním souborů cookies, nebo jejich části, během první návštěvy webové stránky výslovným prohlášením pomocí kliknutí na tlačítko „Přijmout všechny cookies“ ve vyskakovacím okně. V případě, že uživatel neudělí Provozovateli svůj svobodný, informovaný a konkrétní souhlas tam, kde je to vyžadováno platnými právními předpisy, nebude Provozovatel používat soubory cookies, vyjma technických cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek. Neudělení souhlasu nebude uživateli jakýmkoliv způsobem bránit v užívání webové stránky, je však možné, že uživateli v takovém případě nebudou k dispozici některé užitečné funkce webových stránek.
Zásady umisťování anonymních identifikátorů zařízení (cookies) a technologie webových indexů („web beacons“) jsou k dispozici na webové stránce: https://www.timberland.cz/obsah-cookies/4816   Zpět na začátek


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou sdělí Prodávajícímu. V případě vypracování posudku odborným znalcem v oboru (soudním znalcem) Kupující (spotřebitel) takový dokument společně s reklamovaným zbožím předkládá na kterékoli provozovně prodejce či jej doručí na adresu sídla prodejce, přičemž stačí uvést jen identifikační údaje Kupujícího (spotřebitele), není-li to z jiných dokumentů patrné. Zpět na začátek


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na Webového rozhraní obchodu Prodávajícího a v textu níže.
11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.4. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
11.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování např. vraceného zboží, reklamací, korespondence apod.: Shoebox CZ s.r.o., Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 11000, Praha; adresa elektronické pošty: timberland@shoebox.cz; telefon: +420 777 051 055.
11.6. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Povinnost písemného oznámení změn těchto Obchodních podmínek je splněna umístěním na internetových stránkách e-shopu. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, řídí se jejich vzájemná práva a povinnosti obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni doručení objednávky Prodávajícímu.
11.7. Případné spory vzniklé při plnění Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou Smluvní strany řešit především dohodou. V případě, že dohoda nebude možná, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.
11.8. Na vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují platné právní předpisy České republiky.
11.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Zpět na začátek

OCHRANA OZNAMOVATELŮ